OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO EXPRESS HOUSE KURZAWA DĄBROWSKI SMALKOWSKI SZUBZDA SPÓŁKA JAWNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze “Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie “Express House”, w którego ramach Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości i finansów.

II. DEFINICJE

Użyte w “Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna” sformułowania oznaczają:

  • Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna – firmę Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku (15-281), ul. Legionowa 28 lok. 101, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000510444, REGON: 200677328, NIP: 966-208-44-20 będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
  • Serwis – serwis tematyczny Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna, poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
  • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych “Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna”, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktowe Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
  • Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
  • Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.

2. Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
– MS Internet Explorer od 8.0,
– Firefox od 3.0,
– Chrome od 10.0,
– Opera od 10.0.
Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna

Express House Sp. J. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych “Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna” oraz z dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.

3. Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych, i archiwizacyjnych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu związanym z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej. Dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom na podstawie odrębnie wyrażonych zgód.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku (15-281) ul. Legionowa 28 lok. 101. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Skorzystanie z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, jest realizowane za pomocą wysłania wiadomości na adres biuro@expresshouse.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

7. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres biuro@expresshouse.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

9. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą rejestrowane.

10. Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna realizując obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu i adres email jest Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku (15-281) ul. Legionowa 28 lok. 101. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna oraz na adres e-mail: biuro@expresshouse.pl.

5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@expresshouse.pl.

6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Express House Kurzawa Dąbrowski Smalkowski Szubzda Spółka Jawna zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy