Działka budowlana na Strachowicach

Tylko u nas
165 000

Szczegóły

0.04 m2
401.46 zł/m2

Informacje

Działka budowlana o powierzchni 0,0411 ha w kształcie  trapezu. Działka położona przy ul. Władysława i Jana Wardzyńskich  w obrębie Strachowice oznaczona 1AG/3

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1) na częściach terenów oznaczonych symbolami 1AG/1, 1AG/5, 1AG/6, 1AG/7, należących do strefy ochrony konserwatorskiej wsi o metryce średniowiecznej, oraz na terenach 1AG/2, 1AG/3 i 1AG/4 obowiązują następujące ustalenia:

a) liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem lit. b,

 b) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przykrytych dachami stromymi o nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 30° do 50° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,2 m, c) wymiar pionowy budynków mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 4;

 2) na częściach terenów oznaczonych symbolami 1AG/1, 1AG/5, 1AG/6 i 1AG/7, nienależących do strefy ochrony konserwatorskiej wsi o metryce średniowiecznej i na terenach oznaczonych symbolami 2AG/1, 2AG/2, 2AG/3, 2AG/4, 2AG/5, 2AG/6, 2AG/7, obowiązują następujące ustalenia:

 a) liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 5, z zastrzeżeniem lit. b,

 b) liczba kondygnacji naziemnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem lit. c,

 c) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przykrytych dachami o nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 30° do 50° i o    ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,2 m,

 d) wymiar pionowy budynków mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m, z zastrzeżeniem lit. e i pkt 4,

 e) wymiar pionowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m;

 3)  wymiar  pionowy budowli mierzony od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu budowli nie może być większy niż 30 m, z zastrzeżeniem pkt 4;

 4)  wymiar pionowy budynków i budowli przykrytych dachem o przeznaczeniu magazyny mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być
       większy niż 10 m; 5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni wydzielenia wewnętrznego (MN) nie może być
        większy niż 60%; 6) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowić co najmniej:

 a) 40% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 b) 25% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu obiekty kształcenia dodatkowego,

 c) 15% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniach: handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, drobne usługi rozrywki, edukacja, obiekty upowszechniania
      kultury, pracownie artystyczne, wystawy i ekspozycje, obiekty hotelowe, biura, obiekty kongresowe i konferencyjne, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne,
     żłobki, obiekty naukowe i badawcze, obiekty wystawienniczo-targowe, produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, stacje paliw, o ile ustalenia dla terenów nie
     stanowią inaczej.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1AG/1, 1AG/2, 1AG/3, 1AG/4, 1AG/5, 1AG/6, 1AG/7 ustala się przeznaczenie:

        1) aktywność gospodarcza typu 1;

       2) obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

       3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

       4) mieszkania towarzyszące;

       5) opieka, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

      6) wody powierzchniowe;

      7) telekomunikacja;

      8) infrastruktura drogowa;

      9) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia: 1) obiekty hotelowe – nie dopuszcza się pensjonatów; 2) edukacja – nie dopuszcza się szkół.

Dostępne media: prąd, woda, kanalizacja w terenie , gaz działka wymaga uzbrojenia.

Dojazd do działki droga polna. Droga należy do gminy Wrocław.

Działka położona jest w sąsiedztwie lotniska.

Polska Dolnośląskie Wrocław Władysława i Jana Wardzyńskich

Napisz pierwszą opinię: “Działka budowlana na Strachowicach”

Ocena